Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok I.

Úvod

Spoločnosť IMUNITY s.r.o. so sídlom: Budatínska 19, 851 05 Bratislava, IČO: 36730441  DIČ: 2022308277 IČ DPH: SK2022308277, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.:44284/B, číslo účtu IBAN: SK 85 0200 0000 0030 1920 3151 – VÚB banka, a.s. (ďalej len "Poskytovateľ"), ktorá dodáva od gastronomických a iným zariadení jedlá, nápoje a iný tovar, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednáva tovar od poskytovateľa. 

 Článok II.

Priebeh objednávania a dodávania

1) Objednávanie tovaru je možné výlučne prostredníctvom internetu

 • a) Záujemca prostredníctvom internetovej stránky freshbar.sk vyplní objednávkový formulár a uhradí sumu poskytovateľovi.
 • b) Poskytovateľ spätne potvrdí emailom prijatie objednávky a následne zašle ďalší email o akceptovaní, resp. odmietnutí vybavenia objednávky. Čas dodania je spravidla najskôr o 60 minút.
 • c) Poskytovateľ objednávku dodá na požadovanú adresu a záujemcovi.

Článok III.

Práva a povinnosti Záujemcu

 • 1) Záujemca má právo na dodávku objednaného tovaru v súlade so Všeobecnými podmienkami.
 • 2) Záujemca má právo na riešenie reklamácie v súlade so Všeobecnými podmienkami.
 • 3) Záujemca má právo objednávku zrušiť do 5 minút od zadania objednávky.
 • 4) Ak záujemca objednávku zruší po danej lehote, jedlo/tovar mu bude doručené s pokladničným blokom ako pri bežnom postupe a bude od záujmca požadovaná úhrada za objednávku.

 Článok IV.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 • 1) Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie hygienických noriem počas prípravy ako aj prepravy. 
 • 2) Poskytovateľ má právo na úhradu objednanej služby.

 Článok V.

Reklamácie

 • 1) Poskytovateľ venuje maximálnu pozornosť spokojnosti zákazníka a každú reklamáciu zaznamenáva a vyhodnocuje. 
 • 2) Prípadné reklamácie kvality a množstva napojov alebo jedál, oznámte prosím na telefónne číslo +421 948 507 506, kde vykonáme maximum pre vyriešenie Vašej reklamácie.
 • 3) V prípade akýchkoľvek iných skutočností, ktoré by narúšali Vašu spokojnosť, nás neváhajte kontaktovať počas prevádzkových hodín telefonicky na +421 948 507 506 alebo mailom na donaska@freshbar.sk.
 • V prípade, že nedokážeme vyriešiť Vašu reklamáciu okamžite, budeme Vás kontaktovať najneskôr nasledujúci pracovný deň. 

 Článok VI.

Zrušenie objednávky

 • 1) V prípade platby kartou, objednávateľ nemá možnosť zrušiť objednávku.
 • 2) V prípade platby prevodom na účet poskytovateľa,  má objednávateľ oprávnenie objednávku bezplatne stornovať do 10minút od potvrdenia objednávky. 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 • 1) Záujemca týmto dáva súhlas na prípadné spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • 2) Poskytovateľ sa zaväzuje nepodávať údaje a informácie získané v rámci vzájomnej spolupráce tretím osobám.
 • 3) VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.3.2020.
 • 4) Poskytovateľ je oprávnený jednostranne, úplne alebo sčasti, upraviť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť VOP, s čím Záujemca súhlasí.
 • 5) Nové Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na internetovej stránke www.freshbar.sk

 

 

Späť do obchodu

CENNÍK DOPRAVY

Objednávka v hodnote do 20€

2€/ donáška

Objednávka v hodnote nad 20€ 

ZADARMO